Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ηλεκτρονική χαρτογράφηση στις δημόσιες συμβάσεις των φορέων για καλύτερη εποπτεία


LOGO-eaadhsy-png
Στην ηλεκτρονική χαρτογράφηση των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτουν διάφοροι φορείς, προχωράει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020.

«Έχοντας υπόψη το αυτονόητο αίτημα εξορθολογισμού των δομών του συστήματος σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αλλά και την καλύτερη λειτουργία και εποπτεία του τομέα αυτού, είναι αδήριτη η ανάγκη να γνωρίζουμε ανά πάσα χρονική στιγμή πόσες και ποιες είναι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς των συμβάσεων αυτών» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται επίσης, ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων της χώρας δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, λόγω των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων και καταλόγων που χρησιμοποιούνται αλλά και λόγω της μεταβλητότητας του δημόσιου χώρου.

Η επίλυση του ζητήματος

Για την επίλυση, λοιπόν, αυτού του ζητήματος, ενδεδειγμένη λύση αποτελεί, σύμφωνα με την Αρχή, ένας ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος, προκειμένου να υπάρχει ανά πάσα χρονική στιγμή επικαιροποιημένο προφίλ και λίστα με τους φορείς, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα αναφοράς φορέων και χρηστών.


Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προβαίνει στη κατάρτιση και δημοσιοποίηση μίας πρώτης αρχικής έκδοσης του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τα πληροφοριακά Συστήματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση αυτών από τους ίδιους τους φορείς.

Ως εκ τούτου, παρά τις προσωρινές ατέλειες που εντοπίζονται στην καταγραφή, τον έλεγχο ή την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων, καθώς τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα χρήζουν βελτιώσεων και η χρήση τους γίνεται σταδιακά από τους υπόχρεους δημόσιους φορείς, επιχειρείται μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη καταγραφή, στην οποία καλούνται να συμβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, έως την πλήρη λειτουργία των ηλεκτρονικών εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τις Δημόσιες Συμβάσεις που τηρεί η Αρχή
THESSNEWS-DESK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου